Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  Điện thoại : 028.37415097.
  Fax : 028.37408538
  Email :

taichinhketoancesc@yahoo.com.vn

Phòng Tài chính - Kế toán là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý công tác tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ và thống kê kinh tế phù hợp với đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  
  
      Lập và quản lý kế hoạch thu, chi tài chính trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng năm; chủ động về vốn lưu động, đảm bảo việc cấp phát kinh phí; thanh, quyết toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho các đơn vị trực thuộc và CBCNV trong Công ty; giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi tham ô, lãng phí, vi phạm chế độ, chính sách, kỷ luật kinh tế, tài chính của Công ty và Nhà nước;
      Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiệp vụ về quản lý công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và thống kê kinh tế theo đúng qui định của Pháp luật về kế toán - thống kê; thực hiện việc ghi chép, hạch toán các loại vốn, nguồn hình thành vốn và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổ chức công tác thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế; chủ trì xét duyệt báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị sản xuất trực thuộc; lập và bảo vệ quyết toán tài chính của Công ty với cấp trên;
     Tham gia vào các lĩnh vực công tác sau: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý trong sản xuất sản phẩm của Công ty; đàm phán, xây dựng hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng kinh tế với khách hàng;
      Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra các đơn vị sản xuất trong công tác tài chính, kế toán. Soạn thảo và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán;
      Tổ chức khoa học việc quản lý lưu trữ các tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của Phòng và đáp ứng kịp thời, cụ thể, chính xác yêu cầu thông tin tài chính cho Giám đốc Công ty; giám sát việc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính ra bên ngoài Công ty; đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo quy định của Nhà nước và của Công ty;
      Đề xuất, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán của Công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
      Công tác quản lý tài sản chủ yếu của Công ty.
  
  
1.  Lê Thị Xoan Kế toán trưởng - Kiêm trường phòng Tài chính Kế toán
Email: xoantckt@yahoo.com
2.  Nguyễn Thị Tuyết  Phó Trưởng phòng
3.  Nguyễn Thị Thuý  Phó Trưởng phòng

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved