Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  Điện thoại : 08.37403746.
  Fax : 08.37408538
  Email :

kcscesc@hcm.vnn.vn.

Phòng Quản lý Chất lượng sản phẩm là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực công tác nghiệm thu công trình, sản phẩm; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, quy cách, quy định đối với mọi sản phẩm đo đạc bản đồ.
  
  
     Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu trong toàn Công ty theo các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ;
      Lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc bản đồ, trình Giám đốc ký duyệt; đóng dấu chất lượng sản phẩm và giao nộp cho bên A làm cơ sở để thanh lý hợp đồng. Tổ chức và chấp hành việc kiểm tra nghiệm thu của bên A; xem xét các ý kiến nghiệm thu của bên A và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sửa chữa sản phẩm;
     Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất trong công tác nghiệm thu và giao nộp sản phẩm ở các khâu sản xuất và sản phẩm cuối cùng giao cho khách hàng;
      Phối hợp với Phòng Kỹ thuật công nghệ và các đơn vị sản xuất áp dụng các biện pháp và cơ chế tốt nhất để quản lý chất lượng sản phẩm; xem xét những khiếu nại về chất lượng sản phẩm, nghiên cứu nguyên nhân sai sót nếu có, tìm biện pháp xử lý thích hợp;
      Tổ chức quản lý, lưu trữ, khai thác, bảo quản một cách khoa học, có hệ thống, có hiệu quả các tư tài liệu, hồ sơ lưu trữ, các bán thành phẩm, thành phẩm đo đạc bản đồ. Tổ chức cung ứng, cấp phát tư tài liệu, số liệu kỹ thuật (phim, ảnh, bản đồ, …) đáp ứng yêu cầu, kế hoạch sản xuất của các đơn vị theo quyết định của Giám đốc Công ty;
      Soạn thảo và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý của Phòng;
      Đề xuất, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác nghiệm thu sản phẩm của Công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  
  
1. Huỳnh Quang Việt Trưởng phòng
2. Thái Ngọc Thơ  Phó Trưởng phòng
3.  Nguyễn Ngọc Ánh  Phó Trưởng phòng

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved