Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  Điện thoại : 028.38998117
  Fax : 028.37408538
  Email :

tmn@monre.gov.vn

Phòng Kỹ thuật công nghệ - Chất lượng sản phẩm là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty về kỹ thuật - công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
  
  
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
1. Công tác Kỹ thuật công nghệ và Chất lượng sản phẩm
a) Kỹ thuật công nghệ:
a1. Tổ chức khảo sát, thiết kế, lập dự án và thiết kế kỹ thuật dự toán, các phương án thi công, nhiệm vụ chuyên môn được giao; hoàn chỉnh các thiết kế kỹ thuật - dự toán sau khi đã được thẩm định để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm soát và đánh giá các quá trình thay đổi của thiết kế kỹ thuật - dự toán;
a2. Quản lý, chỉ đạo kỹ thuật nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy trình, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất sản phẩm thông qua việc hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các đơn vị trong việc chấp hành hệ thống quy trình, quy phạm, các quy định kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật dự toán, phương án thi công, hướng dẫn thi công và các văn bản kỹ thuật. Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất;
a3. Lập kế hoạch phát triển kỹ thuật, công nghệ từng thời kỳ; nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng, cải tiến các thiết bị, công nghệ mới vào trong quá trình sản xuất; đề xuất các giải pháp, phương án xử lý kỹ thuật và tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý, mua sắm, đổi mới các trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ.
b) Chất lượng sản phẩm:
b1. Kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng các dòng sản phẩm; kiểm soát phương tiện, thiết bị đo lường phục vụ quá trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm;
b2. Quản lý, đảm bảo đầu ra của sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;
b3. Kiểm soát và chỉ đạo xử lý sản phẩm không phù hợp;
b4. Kiểm soát và chỉ đạo việc lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, đóng gói và bàn giao sản phẩm theo quy định;
c)Lập kế hoạch, tham mưu đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty về việc xác định mục tiêu chất lượng đối với từng loại sản phẩm, các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thoả mãn của khách hàng;
d)Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết nhằm nâng cao kỹ thuật công nghệ và chất lượng sản phẩm hàng năm;
đ)Tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, chức danh, cấp bậc kỹ thuật; tổ chức hỗ trợ, huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật. Tham gia vào quá trình hoạch định việc tạo sản phẩm; quá trình hoạch định, cung cấp và đào tạo nguồn lực thực hiện dự án; quá trình hoạch định các biện pháp an toàn lao động trong quá trình sản xuất; quá trình mua sắm, đổi mới máy, thiết bị, công nghệ phù hợp với hoạt động sản xuất sản phẩm tại từng thời điểm;
e)Tổ chức khoa học việc quản lý lưu trữ các tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của Phòng và đáp ứng kịp thời, cụ thể, chính xác yêu cầu thông tin cho Tổng Giám đốc. Soạn thảo và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý của Phòng;
g)Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Công ty.
2.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Công ty giao
a)Hàng năm, tham gia xây dựng mục tiêu chất lượng của Công ty và tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng theo sự phân công của Tổng Giám đốc;
b)Chủ trì soạn thảo và trình Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt các văn bản và tài liệu quản lý nội bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ; các chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo quy định của Công ty. Giám sát việc cung cấp thông tin về kỹ thuật, công nghệ và chất lượng sản phẩm ra bên ngoài Công ty; đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo quy định của Công ty.
  
  
1.  Giáp Xuân Cảnh  Trưởng phòng

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved