Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  English   
 Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cam kết:
1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn như cầu cao nhất của khách hàng. Tất cả người lao động trong công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Thường xuyên đầu tư đổi mới thiết bị, cộng nghệ; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
3. Thực hiện tốt các công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
4. Môi trường làm việc luôn an toàn, thân thiện và hợp tác.
PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
  Điện thoại : 08.38998117
  Fax : 08.37408538
  Email :

kythuatcn@hcm.vnn.vn.

Phòng quản lý Kỹ thuật công nghệ là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty về kỹ thuật - công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
  
  
     Tổ chức khảo sát, thiết kế, lập dự án và luận chứng kinh tế - kỹ thuật (hoặc thiết kế - dự toán) các phương án, nhiệm vụ chuyên môn được giao; hoàn chỉnh các luận chứng kinh tế - kỹ thuật sau khi đã được thẩm định để cấp có thẩm quyền phê duyệt;
      Quản lý và chỉ đạo kỹ thuật thống nhất trong toàn Công ty thông qua việc hướng dẫn, chỉ đạo việc chấp hành hệ thống quy trình, quy phạm, các quy định kỹ thuật trong thiết kế dự toán, các văn bản kỹ thuật và thông qua việc nắm bắt, đào tạo nâng cao trình độ quản lý và xử lý kỹ thuật của các Ban Kỹ thuật công nghệ của các đơn vị trực thuộc;
     Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra các đơn vị sản xuất trong công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ;
     Lập kế hoạch phát triển kỹ thuật, công nghệ từng thời kỳ; nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng, cải tiến các thiết bị, công nghệ mới vào trong quá trình sản xuất; đề xuất các giải pháp, phương án xử lý kỹ thuật và tham mưu cho Giám đốc Công ty về việc quản lý, mua sắm, đổi mới các trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ;
      Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết kỹ thuật hàng năm. Tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, chức danh, cấp bậc kỹ thuật. Tổ chức hỗ trợ, huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật;
      Tổ chức khoa học việc quản lý lưu trữ các tài liệu, số liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của Phòng và đáp ứng kịp thời, cụ thể, chính xác yêu cầu thông tin cho Giám đốc Công ty. Soạn thảo và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các văn bản quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý của Phòng;
      Thường trực Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Công ty
  
  
1.  Giáp Xuân Cảnh  Trưởng phòng
2.  Phạm Thị Trinh Nương  Phó Trưởng phòng

HỘP THƯ
 
User: 
Password: 
 
 
Hộp thư yahoo.com    
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37408111, 08.37415512       Fax:    08.37408538
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved