Trang chủ Công ty   |  Giới thiệu   |  Download phần mềm  Văn bản về đất đai    
 Giới thiệu
 Phần mềm về quản lý
 Phần mềm về sản xuất
 Download phần mềm
Phần mềm TMNdata
Phần mềm TMNImages
Phần mềm TMNCheckData
Phần mềm TMNgeoCDH
Phần mềm TMNGCNs
Phần mềm BĐĐC V8
Phần mềm BĐĐH V8
Phần mềm Bình sai
Công cụ chuyển không gian
 Kiểm kê đất đai CT31
 Quản trị nhân sự
 Quản trị tư liệu trắc địa
 Quản trị kế hoạch s.xuất
 TT Hồ sơ nhà đất
 TT Địa lý cấp phường xã
 Chỉnh lý biến động
 CESDATA
 
 Bộ Tài nguyên và MT
 VietnamNet
 VnExpress
 Báo Tuổi trẻ
 Báo Thanh niên
 
 
  DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI  
     
   
     
   1.  Phân hệ Đăng ký đất đai TMNDATA - Kết nối với ViLIS,   eLIS  
        Trong đ TMNDATA23 - Kết nối với gCadas, VietMap, dữ liệu XML  
     1.1.  Cài đặt  
      1.1.1 - Hướng dẫn cài đặt phần mềm  
      1.1.2 - Download bộ c i TMNDATA23 (font unicode)  
   
      1.1.3 - Download bộ c i TMNDATA23TN (font unicode Khu vực Tây Nguyên)  
   
      1.1.4- Download bộ c i TMNDATA19 (font ABC)  
   
   
    1.1.5 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển v o TMNDATA
     1.2.  Cập nhật phiên bản mới theo văn bản quản l đất đai hiện h nh  
 
            - Từ ngày 1/5/2018, phần mềm TMNdata sẽ tự động thông báo có phiên bản mới, và người dùng vào trong Trợ giúp -> Cập nhật TMNdata để cập nhật phần mềm tự động.
 
              - Download Bản cập nhật TMNDATA2024 (font unicode) ngày 15/03/2024.  
              - Download Bản cập nhật TMNDATA23TN (font unicode Khu vực Tây Nguyên) ngày 15/03/2024.  
              - Download Bản cập nhật TMNDATA19 ngày 22/01/2024.  
   
   2.  Phân hệ Giấy chứng nhận TMNGCNs (V7)  
   
   
     
 
 3.  Phân hệ Giấy chứng nhận trên V8i
 
      Phân hệ giấy chứng nhận trên V8i là một module hỗ trợ xuất hồ sơ địa chính (hồ sơ kỹ thuật, trích lục, trích đo, kết quả đo đạc, bản mô tả, giấy chứng nhận...). Ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực địa chính và bản đồ.  
     
   4.  Phần mềm th nh lập bản đồ v c c hồ sơ địa ch nh tr n V8.5  
      Phần mềm chuy n nghiệp phục vụ trong c ng t c đo đạc th nh lập bản đồ địa ch nh, lập hồ sơ địa ch nh v in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chạy tr n m i trường phần mềm nền Microstation V8.5 của h ng Bentley (Mỹ). Ứng dụng c ng nghệ ArcGIS của h ng ESRI (Mỹ) trong ph n t ch dữ liệu kh ng gian bản đồ. Phần mềm được x y dựng với mục đ ch đơn giản ho , tự động ho c c bước trong qu tr nh th nh lập bản đồ, lập hồ sơ địa ch nh g p phần l m tăng năng suất lao động, giảm thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, n ng cao hiệu quả trong sản xuất..  
     
   5.  Phân hệ Xử lý ảnh Hồ sơ đất đai TMNImage  
     5.1 - Download phần mềm Nhận dạng Số ph t h nh Giấy chứng nhận SoPhGCN.  
     52 - Download phần mềm Xử lý ảnh hồ sơ đất đai TMNImage (hồ sơ quét) ngày 23/1/2023.  
     5.3 - Download phần mềm TMNDocument thống kê số lượng file ảnh, file hồ sơ, số lượng trang PDF Giấy chứng nhận, số lượng trang PDF các giấy tờ còn lại (23/1/2023).  
     5.4 - Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh.  
     55 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm TMNImage.  
     5.6 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển thông tin hồ sơ quét vào CESDATA.  
     
   6  Chuyển dữ liệu không gian, thuộc tính v hồ sơ qu t vào ViLIS  
     6.1 - Download hướng dẫn kiểm tra bản đồ trước khi chuyển dữ liệu vào ViLIS  
     6.2 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu file bản đồ dc*.dgn vào ViLIS  
     6.3 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét từ TMNDATA vào ViLIS  
     6.4 - Download phần mềm TMNCheckData để kiểm tra dữ liệu của  ViLIS ng y 5/11/2021  
     6.5 - Download phần mềm chuyển tự động các sơ đồ thửa đất (của các Giấy chứng nhận) vào ViLIS.  
     6.6 - Video hướng dẫn c ch chuyển dữ liệu hồ sơ qu t  vào ViLIS.  
          - Video  xử l ảnh qu t tỉnh Ki n Giang v chuyển th ng tin  v o phần mềm TMNDATA.  
          - Video cấu h nh File Zilla quản l hồ sơ qu t  của ViLIS.  
          - Video c ch chuyển dữ liệu hồ sơ qu t  từ CESDATA vào ViLIS.
     
   7  Phân hệ Đăng ký thống kê TMNDATA12 - theo các văn bản quản lý đất đai có hiệu lực trước ngày 01/07/2014.  
    7.1 - Download file cơ sở dữ liệu (Database) mẫu.  
    7.2 - Download Bản cập nhật TMNDATA12 ngày 25/6/2015.  
     
   8.  Phân hệ Đăng ký đất đai TMNDATA15, 16, 17  
    8.1 - Download Bản cập nhật TMNDATA15 ngày 2/2/2016.  
    8.2 - Download Bản cập nhật TMNDATA16 ngày 27/12/2016.  
    8.3 - Download Bản cập nhật TMNDATA17 ngày 15/4/2018.  
 
  Copyright 2006  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Dạy nghề
30 đường số 3, Khu phố 4, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh    
Tel: 028.62960429      Fax: 028.38990538