Trang chủ  |  Đảng  |  Công đoàn  |  Đoàn thanh niên  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Weblink  |  Góp ý  |  English   
 Phương châm hoạt động của Công ty là “Chất lượng là cơ sở và điều kiện cho sự phát triển bền vững”
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 nhằm chứng minh năng lực của Công ty trong việc cung cấp một cách nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Luật định.
2. Luôn đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng máy, thiết bị, cơ sở hạ tầng; chất lượng tri thức trong doanh nghiệp và môi trường làm việc để nâng cao năng lực cạnh tranh.
3. Thúc đẩy các cơ hội nâng cao thỏa mãn khách hàng; giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu và hoạt động chung của Công ty và khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.
4. Tất cả người lao động trong Công ty đều hiểu rõ và có ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng các quy chế, quy định, quy trình, thủ tục và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
CỔNG THÔNG TIN TMN

  

Năm 2015

  

Năm 2016

  

Năm 2017

  

Năm 2018

  

Năm 2019

  

Năm 2020

  

Năm 2021

  

Năm 2022
Download phần mềm
Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin
21/3/2022 9:22:00 AM
Ngày 18/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc về dự án xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện quản lý nhà nước 9 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo và viễn thám. Ngành có phạm vi ảnh hưởng quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Nhìn từ góc độ công nghệ thông tin, hoạt động chính của ngành là tạo lập ra thông tin, số liệu và đưa ra các quyết định, chính sách dựa trên việc xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu.

6l0a9025.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định dữ liệu đóng vai trò quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Do đó việc phát triển hạ tầng dữ liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên thực hiện.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đã và đang  xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường nhưng chưa đồng bộ, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa có sự kết nối với nhau, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường chưa được kết nối liên thông giữa Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau nên việc khai thác sử dụng dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết những khó khăn này rất cần các chuyên gia, cơ quan chuyên môn như Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel… chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong việc truyền dữ liệu, sử dụng hạ tầng phần cứng, phần mềm phải đảm bảo tính thống nhất, toàn diện từ trung ương đến địa phương.

6l0a8985.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường: Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 – 2025”. Cùng với đó, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW cũng giao cho Bộ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phát triển dữ liệu như: Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, các chỉ tiêu cụ thể cho đánh giá công nghệ xử lý chất thải; xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường... Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tạo lập, cập nhật, xử lý, cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên số về tài nguyên và môi trường quốc gia, lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn này việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường” là cần thiết và phù hợp với các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 2178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đã đặt ra các mục tiêu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành địa phương. Cụ thể, “Đến năm 2023 cơ bản hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Triển khai, vận hành, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng, nhu cầu khai thác sử dụng lớn, bao gồm: nền địa lý quốc gia, đất đai quốc gia; quan trắc quốc gia về tài nguyên và môi trường, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

30% cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được hoàn thiện; kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh...

Đến năm 2025, hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến.

100% cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được hoàn thiện, đảm bảo an toàn, an ninh; phục vụ cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.”

Trong Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Bộ TNMT cũng đã xác định mục tiêu đến năm 2025, 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); trong đó đến 80% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định...

Nội dung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên nền tảng công nghệ hiện đại, kết nối, chia sẻ được thực hiện trong dự án hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số của Bộ và tạo lập nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Tại cuộc họp, sau khi tham vấn các ý kiến từ các chuyên gia, bổ sung yêu cầu từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường làm đầu mối triển khai dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường”. Từ dự án này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số về tài nguyên và môi trường với giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu đầu vào cơ bản, cần thiết phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nhanh chóng về tài nguyên và môi trường; phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

 

theo Báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Các tin khác
  Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Biểu dương 68 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng TN&MT cho ông Đặng Quốc Khánh
  Công ty TN&MT miền Nam có thêm Phó Tổng Giám đốc
  Công ty TN&MT miền Nam: Hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2022
  Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Lắng nghe ý kiến để hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp giao ban công tác Quý I/2023 của Bộ TN&MT
  Chào năm mới 2023
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày
  Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TN&MT miền Nam nhiệm kỳ 2022 -2027
  Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị phát triển vùng Đông Nam Bộ
  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
  Đổi mới về tài chính, giá đất: Tăng minh bạch quản lý, công bằng quyền lợi và hiệu quả nguồn thu - Hướng đến đảm bảo an sinh xã hội và khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp
  Bàn giao kết quả Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2 cho Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia
  Thư chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Chính sách đất đai cần đánh giá tác động xã hội để đảm bảo quyền lợi người dân
  Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua VI
  Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng ngành TN&MT năm 2022
  “Tuổi trẻ Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững”
Hôm nay có 1 văn bản mới
P.Đảng-Đoàn : 1 (VB)
Tên đăng nhập  
Mật khẩu  
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Cập nhật:Thứ 7 lúc 11:19 3/6
THÔNG TIN CẦN BIẾT
   Thời tiết
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam
Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37408111, 028. 37415512, Fax: 028.37408538     Email:     tmn@monre.gov.vn
Copyright © 2006 CERS Software Group. All rights reserved