Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Khải)

Ngày 12/4 tại Hải Phòng, Khối thi đua số VI - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Khối thi đua số VI gồm 8 đơn vị: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Báo Tài nguyên và Môi trường; Công ty Cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng; Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ Công nghệ Tài nguyên - Môi trường.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Khối thi đua VI cho biết, nhìn lại năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của Khối từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp, hiệu quả và có tác dụng rất tích cực trong việc động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong Khối. Tuy mỗi đơn vị đều có những khó khăn nhất định, nhưng đều hưởng ứng tham gia phong trào do cấp trên và đoàn thể phát động. Tích cực tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường.

Năm 2018, Khối thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ về lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, về tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống của ngành, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giáo dục rèn luyện về tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thi đua năm 2019, Khối thi đua số VI tiếp tục đoàn kết phấn đấu, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề cùng “Đoàn kết - Xây dựng - Hiệu quả”. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ TN&MT và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, căn cứ Giao ước thi đua và nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng, phát hiện, nhân rộng gương hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Khối thi đua số VI phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của từng đơn vị, Khối đã xác định: Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất của Khối, mục tiêu chỉ đạo trong năm 2019 là giữ vững và ổn định sản xuất, có bước phát triển về doanh số và lợi nhuận bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Khối thi đua số VI đã thống nhất ký Giao ước thi đua, phấn đấu phát huy sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.